Tuesday, August 6, 2013

From the Archives: Scottish Gaelic Phrases

"Dè an t-ainm a tha oirbh?" (Jeh un TAH-num uh HAW-ruv?) What's your name?

"'S mise.....(insert your name)." (SMIH-shuh...) "My name is..."

"Ciamar a tha sibh?" (KIM-mer uh HAH shiv?) "How are you?"

"Tha mi airson Gàidhlig ionnsachadh." (hah mee EHR-sawn GAH-lik YOON-sa-hugkh) "I want to learn Gaelic."

"Càit a bheil an taigh beag?" (KAHTCH uh vehl un tye bek?) "Where's the bathroom?"

"Slàinte mhòr agad!" (SLAHN-tchuh VORR AH-kut!) "Great health to you!" ("Cheers!")

"Tha gaol agam ort." (Hah GEUL AH-kum orsht) "I love you."

"Tha gaol agam ort-fhèin." (Hah GEUL AH-kum orsht-HEH-een) "I love you too."

"Chan eil fhios agam." (CHAHN-yel iss AH-kum) "I don't know."

"Dè tha thu ag iarraidh?" (jeh HAH oo ug EE-uh-ree) "What do you want?"

"Tha mi duilich." (hah mee DOOH-lich) "I'm sorry."

"Gabhaibh mo leisgeul." (GAHV-iv moe LESH-kul) "Excuse me."

"Ma 'se ur toil e." (mah sheh oor TUL-leh) "please."

"Tapadh leat." (TAH-puh LAHT -- also -- TAHplett) "Thank you."

"Mòran taing." (MAW-run TAH-eeng) "Many thanks."

"'Se do bheatha." (sheh doe VEH-huh) "You're welcome."